תנאי שימוש

­­תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של Smart Law אשר בכתובת האינטרנט “SmartLaw.co.il” (להלן: “האתר“).

מבוא

 1. האתר הינו אתר מקוון אשר נועד להציע שירותים משפטיים מקוונים ומופעל על ידי Smart Law ע.מ. 558415956 (להלן: “SL“). האתר מופעל על ידי צוות משרד עורכי הדין בשארי שמואלי (להלן: “המשרד“) ו/או עובדי המשרד ו/או נותני שירותים לרבות מהנדסים, שליחים, עורכי דין נוספים אשר משתפים פעולה עם SL. מובהר כי השירות המשפטי אינו מתבצע במישרין באתר האינטרנט בלבד. השימוש באתר נועד לקבל מידע ראשוני אשר יסייע לניהול ההליך ו/או לבדיקת התכנות לעבודה משפטית.
 2. הגולשים (שיקראו להלן גם המשתמשים) מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (להלן: התקנון) טרם הגלישה באתר. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות התקנון. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה.
 3. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל מחלוקת או התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
 4. מערכת היחסים בין הגולשים ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (כולם יחד: ‘צוות האתר’) מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם וכו’) ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 5. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע”י האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא”ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם, בשינויים המחוייבים.
 6. התקנון עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
 7. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.
 8. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי תקנון הפרטיות של האתר ביחד עם הוריך (או כל אפטרופוס חוקי אחר על פי דין). הנכם נדרשים להימנע משימוש באתר, ככל שאינם מסכימים לתנאים המצויים בתנאי תקנון הפרטיות.
 9. מובהר כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשית לצרכי נוחות בלבד. למותר לציין כי כל פנייה בלשון זכר מתייחסת גם ללשון נקבה.

 השימוש באתר

 1. חל איסור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
 2. חל איסור להעתיק את תמונות תיאור השירותים, את התכנים שמופיעים לצד השירותים עצמם או כל פריט אחר המופיע באתר.
 3. משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. מובן שמשתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
 4. כשירות לבצע פעולות: השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע”י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 לפי העניין (‘הנציג’) בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג. כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע”י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות. המשתמש באתר מצהיר כי הוא בעל כרטיס אשראי תקף, כרטיס חיוב או כל אמצעי תשלום אחר על פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו 1986 או קיבל כל הסכמה הנדרשת על פי דין כדי לעשות שימוש באמצעי התשלום כאמור.
 5. הקניין הרוחני באתר בתכניו ובשירותיו נמצא בבעלות SL.
 6. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש בשירותי האתר ו/או בתכניו, AS IS. הקניין הרוחני בחומרים באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ושירותים אחרים באתר ושימוש בהם יעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה.
 7. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות:
  • להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
  • ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
  • להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
  • לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
  • לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
  • לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
  • למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.
 8. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר.
 9. צוות האתר רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה באתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 10. צוות האתר עושה מאמצים להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.
 11. צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו.
 12. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.
 13. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.
 14. האתר רשאי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.
 15. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

רכישה והזמנת שירותים באתר

 1. הזמנת השירותים המשפטיים המוצעים באתר תעשה ישירות באמצעות האתר או בכל דרך אחרת שייקבע על ידי SL מעת לעת. מילוי או מסירת כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.
 2. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
 3. ככלל רכישות השירותים באתר יבוצעו דרך ממשק אינטרנטי באמצעות כרטיס חיוב (שייקרא כמקובל בציבור: ‘כרטיס אשראי’), הכול באמצעות דף סליקה מאובטח של חברות הסליקה של כרטיס האשראי.
 4. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במהלך הרכישה. בין היתר יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות/ח.פ, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), פרטי אמצעי חיוב, כתובת דוא”ל למשלוח קבלה וכתובת פיזית למשלוח ההזמנה.
 5. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של התקנון כמו גם של הוראות הדין ובנסיבות מסוימות אפשר שיינקטו הליכים משפטיים נגד משתמש בהקשר זה.
 6. לאחר השלמת הליך הרכישה הכולל קבלת אישור חברת האשראי ו/או חברת הסליקה ואישור הרכישה על ידי צוות האתר, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר (להלן: אישור רכישה) בדוא”ל. אישור זה יכלול חשבונית ואת פרטי השירותים שכלולים בעסקה. יובהר כי האתר יחייב את כרטיס האשראי של המשתמש עם אישור הליך הרכישה/ההזמנה שלו על ידי צוות האתר.
 7. במקרה בו הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי ו/או חברת הסליקה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש להסדיר את התשלום. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את פרטי ההזמנה או את המוצרים שנכללו בה. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי או חברת הסליקה או, לחילופין, יומצא תשלום אחר עבורה לשביעות רצון האתר.
 8. האתר רשאי לעדכן את מחירי השירותים. המחיר המחייב את האתר ואת המשתמש הוא מחיר השירות שיהא בתוקף בזמן קבלת אישור חברת הסליקה על ביצוע התשלום ו/או שליחת אישור הרכישה על ידי האתר.
 9. אספקת השירותים כפופה לזמינות כוח האדם במשרד ומותנית כאמור באישור התשלום ובקבלת אישור רכישה מהאתר. ככל שצוות המשרד לא יהא זמין לביצוע המטלות, למשתמש לא תהייה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם לו או לצד שלישי. בנסיבות אלו, האתר ישיב כל סכום ששילם המשתמש במסגרת ההזמנה, או יבטל את החיוב בחברת כרטיסי האשראי.
 10. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירים את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנוגע לרכישה מרחוק או לעסקת אינטרנט.
 11. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות מהותית בתיאור השירות, האתר רשאי, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
 12. האתר שומר את הזכות לסרב לקבל הזמנה ממשתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 13. מבלי לגרוע באמור, צוות האתר רשאי למנוע מהלקוח שירות במקרים הבאים:
  • אם נמסרו פרטים שגויים ביודעין.
  • אם בוצע על ידי המשתמש מעשה או מחדל הפוגע בשירות SL.
  • אם המזמין נמנע בעבר מהסדרת התשלום לשירותי SL.
  • אם כרטיס האשראי של המזמין לא כובד.

מתן השירות ו/או ביטול עסקה

 1. מובהר כי מענה וטיפול בפניה הנו בהתאם לסוג ואופי הטיפול הנדרש. לדוגמא, במקרה שהשירות הנדרש הנו מכתב התראה, מכתב ההתראה ישלח לנמען בתוך 7 ימי עסקים, זאת בכפוף לכך שלא נדרשה השלמת מסמכים ו/או פרטים על ידי הלקוח.
 2. במקרה שהשירות הנדרש הנו הכנת כתב תביעה, יסוכמו מועדים ספציפים עם הלקוח ואלו יחלו להימנות רק לאחר השלמת ההזמנה והליך הרכישה באתר ובכפוף לכך שמזמין השירותים מסר והעביר לצוות המשרד את כל המסמכים והמידע הדרוש להם לפי שיקול דעתו לצורך מתן השירות.
 3. מובהר כי כל המועדים והזמנים הנקובים בתקנון זה הינם של “ימי עסקים”. ימי שישי, שבת ו/או מועדי ישראל ו/או ימי שבתון בהם צוות המשרד אינו עובד ו/או שביתה ו/או עיכובים הקשורים בנגיף הקורונה, לא ייחשבו במניין המועדים.
 4. במידה שתחול או תתגלה טעות בפרטים שמסר המזמין בקשר למוצר המשפטי המבוקש או בכל חומר אחר הנוגע למוצר המשפטי לרבות קבלת הנתונים מן המזמין ביחס לגוף או נכס הקשורים לטיפול המשפטי, לרבות פרטים שגויים או לא נכונים או מוטעים תהיה Smart Law רשאי להפסיק הטיפול המשפטי ולבטל את הענקת השירות המשפטי מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
 5. האחריות להמצאת המסמכים ו/או ההשלמות הנדרשות חלה על המזמין בלבד. ככל ויסוכם בין הצדדים בכתב כי Smart Law תטפל גם בהשגת ו/או השלמת המסמכים יהא זה בכפוף לתשלום נוסף שלא יפחת מסך של 450 ₪ תלוי בסוג המסמכים ו/או הגוף המחזיק בהם.
 6. לאחר פתיחת התיק במשרדי Smart Law דהיינו לאחר חלוף 24 שעות מרכישת השירות המשפטי באתר, יחויב כל תיק בעלות של 450 ₪ בגין פתיחת התיק ובמקרה של ביטול עסקה לאחר טווח הזמנים האמור יקוזז הסך האמור בגין פתיחת התיק.
 7. לאחר פתיחת התיק ותחילת הטיפול בתיק דהיינו לאחר 24 שעות לא תתקבלנה כלל בקשות להחזר לרבות בגין ביטול עסקה.
 8. חברתSmart Law רשאית לנכות מההחזר הכספי, ככל שיוחלט שהמזמין זכאי לו, עד 5% מסכום הקניה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם), עפ”י חוק.
 9. שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות לקוחות בטל: 03-7733715 או במייל [email protected]

הבעלות בתכני האתר

 1. SL אוחזת בבעלות כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בקוד המקור, בתמונות ובכל תוכן אחר המצוי בו לרבות תוכן טקסטואלי, חזותי, קולי, אודיו-ויזואלי, תמונה, סאונד, וידאו בכל אמצעי המדיה הקיימים לרבות כל מכשירי הקצה הקיימים כיום בשוק ושאשר עתידים להיות מפותחים בעתיד. מובהר כי SL אוחזת גם בכל התכנים הכוללים סקירות על שירותים, מאמרים, קבצים מסוגים שונים, המלצות על שירותים, מידע אשר מופיע באתר לגבי השירותים והשירותים בחנות וכן כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר. מובהר כי מבלי למצות את הזכויות אשר עומדות לרשות האתר, הזכויות כוללות תמונות, קטעים ויזואליים, חזותיים, קטעי קול, קבצי מקור, קבצי מחשב, תרשימים, אילוסטרטציות, הדמיות תלת מימדיות, הדמיות חד מימדיות, יישומים אייקונים וחומרים אחרים אשר עשויים להיות מוגנים כיצירות מגונות על פי חוק זכות יוצרים, התשמ”ד-1994. מובהר כי חל איסור חד משמעי לעשות שימוש מפר בזכויות היוצרים של האתר. מבלי לגרוע באיסורים הספיציפיים בדין, חל איסור מוחלט, להעתיק, לעשות עשייה נגזרת, לפרסם, לשדר, להציג, למכור את התכנים או חלק מהם, ללא הרשאה מפורשת, בכתב מ- SL.
 2. מובהר כי כל זכויות ה-IP (קניין רוחני) הנוגעות לאתר האינטרנט הנן בבעלות מלאה של SL לרבות שם הדומיין (מתחם) ולרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, העיצובים, הפטנטים הרשומים ושאינם רשומים, השיטות, ה-know how, קוד המקור של תוכנת המקור, סימני המסחר, סימני השירות, הזכויות הכלכליות, הזכויות המוסריות, קבצים גרפי, מידע טכני הנם רכושה הבלעדי של מ- SL. מובהר כי חל איסור חד משמעי לעשות שימוש מפר בזכויות אלה ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לעשות יצירה נגזרת, לעשות שימוש מסחרי או שאינו מסחרי בזכויות, לרבות שימוש בתכנים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר מבלי לקבל אישור מפורש בכתב מ- SL.
 3. מובהר כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימני המסחר הרשומים ושאינם רשומים של מ- SL. חל איסור מוחלט להפיץ חומרים פרסומיים הכוללים מוצרים ו/או שירותים של SL מבלי לקבל את אישורה מראש.

תוכן האתר, פרסום

 1. שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר.
 2. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא”ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
 3. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לדוא”ל האתר. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא”ל של האתר.
 4. עם כניסתך יתכן שתשלח למכשירך ‘עוגייה’ (Cookie) המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 5. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
 6. יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע”י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. מוצרים ושירותים אלו הם באחריות המפרסם בלבד.
 7. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בעניין תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד.

העדר אחריות משפטית/יעוץ משפטי במתן השירותים

 1. מובהר כי התכנים שמופיעים באתר אינם מהווים ייעוץ משפטי מחייב. הסוגיות שמועלות באתר האינטרנט אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני בכל נושא ונושא. בכל סוגיה, מומלץ להוועץ עם עורך דין בפרטי המקרה ספציפי ולקבל ייעוץ משפטי פרטני לכל סוגיה. אין להסתמך על התכנים שמופיעים באתר כייעוץ משפטי מחייב. המידע נועד לתת מידע כללי. הניתוח המשפטי שניתן לגבי סוגיות מסוימות רלוונטי לסוגיות אלה בלבד.
 2. מובהר כי שיחות הצ’אט או שיחות טלפוניות עם נציגי האתר אינם מהוות תחליף לייעוץ משפטי ואין לראות בהם כייעוץ משפטי מחייב. מומלץ בכל מקרה להיוועץ עם עורך דין באופן פרטני בהתאם לפרטי המקרה הספציפי.
 3. מובהר כי צוות האתר משתדל לעדכן את תכני האתר באופן תדיר לרבות עדכוני פסיקה וחקיקה. יחד עם זאת, אין להסתמך על כך שהתכנים המופיעים באתר מהווים תקדים מחייב שיש לפעול על פיו. עצה משפטית או המלצה משפטית שמופיעה באתר נכונה לשעת פרסומה ועשויה להשתנות במועד אחר.

פרטיות ומדיניות פרטיות

 1. הנתונים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או SL לצורך אספקת שירותי האתר. מידע זה לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמש בכפוף למפורט בתקנון זה להלן.
 2. ברישום ומסירת פרטים באמצעות האתר, הינך מצהיר ומאשר כדלקמן: כי כל הפרטים שבבקשה הינם נכונים ומעודכנים וכי הנך מסכים ומאשר כי כל הפרטים וכל נתון אחר ו/או נוסף שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיך שהגיע ו/או יגיע ו/או יימסר על ידך תוך שימוש באתר וכל מידע אודותיך שיגיע לידי SL על ידי צד שלישי כלשהו בהתאם להוראות כל דין (להלן: “המידע”), יוחזק במאגר מידע אחד או יותר של האתר ו/או SL ו/או מי מטעמה וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה אליך בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (Cookies) – שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של SL והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. SL וכל מי מטעמה לא ייחשבו כמפרי התחייבות לפרטיות או כמי שפוגעים בפרטיותך בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהותך או להתחקות אחרי שימושים עתידיים שתעשה באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 3. בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע”י המשתמשים באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלהם באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהות מי מהמשתמשים באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכו’.
 4. הנך מאשר שידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את פרטיך וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. הנך מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמולאו על ידך באתר וכן בכל נתון ו/או במידע נוסף אחר שיימסר על ידך ל- SL ו/או שיגיע לידי SL על ידי צד שלישי כלשהו בהתאם להוראות כל דין, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות האתר ו/או SL; או (ג) שמבקשים שלא לקבל מ- SL פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באמצעות דוא”ל [email protected]או במוקד השירות של האתר ובמקרה זה SL תפעל תוך הזמן הקבוע בחוק ו/או בתקנות בהתאם להוראה שנמסרה לה.
 6. SL לא תמסור את פרטי המשתמש ו/או הפרטים והנמסרים על ידו, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם SL תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם SL תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין SL ו/או מי מטעמה ו/או הקשור אליה לרבות המשרד ו/או מי מטעמו; (ג) אם SL תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתירכש על ידי גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – SL תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל SL החשד כי ביצע המשתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב- SL ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל SL חשד כי המשתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל SL החשד כי הפר המשתמש את התקנון ותנאי השימוש, או חלק ממנו, ו/או כל הסכם עם SL ו/או עם מי מטעמה ו/או עם המשרד; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות SL, כגון העברת פרטים לעובדים, לנותני שירותים חיצוניים ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בפעילות של SL, בכפוף להתחייבותם לשמירה על סודיות המידע. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי SL בקשר לשימוש ולמסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור. (ח) לכל גוף אחר שהנו ו/או שיהיה תחת אותה בעלות של

הפרת התקנון

 1. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג’ בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בנצרת.
 3. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 4. המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו בדוא”ל I[email protected] וצוות האתר יענה לפנייתך בתוך זמן סביר.
 5. שעות פעילות שירות הלקוחות 09:00 – 18:00, בימים א’ – ו’ (ייתכנו שינויים בחגים ובמועדים).
 6. כתובת SL: מצדה 7 (מגדל ב.ס.ר. 4 – קומה 5), בני ברק

ט.ל.ח.

Scroll To Top